موسسه هادیان شهر تهران

موضوع فعالیت شرکت هادیان شهر تهران

1- موضوع فعالیت موسسه در زمان تأسیس با توجه به ماده 3 اساسنامه ، عبارت بود از انجام فعالیت‌ها و ارایه خدمات مالی اداری شامل امور دفتری که مطابق با مقررات رایج جمهوری اسلامی ایران باشد.

2- در سال 1382 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1382/11/20 و طی آگهی شماره 32/54455 مورخ 1382/12/04 که در روزنامه رسمی شماره 17418 مورخ 1383/09/22 درج شده است اساسنامه جدید موسسه  مشتمل بر 58 ماده جایگزین اساسنامه قبلی گردید و موضوع فعالیت موسسه به شرح ذیل تکمیل گردید :
انجام فعالیت‌ها و ارایه هرگونه خدمات مالی ، اداری ، عمومی ، اجتماعی و رفاهی و انجام خدمات اقتصادی که در چارچوب ضوابط و مقررات رایج جمهوری اسلامی ایران باشد.

3- در سال 1383 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1383/04/06 و طی آگهی شماره 20092/32 مورخ 1383/04/27 که در روزنامه رسمی شماره 17311 مورخ 1383/05/14 درج شده است عبارت خدمات عمرانی به موضوع فعالیت موسسه الحاق گردید.

4- در سال 1385 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1382/11/20 و طی آگهی شماره 32/54455 مورخ 1382/12/04 که در روزنامه رسمی شماره 17418 مورخ 1383/09/22 درج شده است موضوع فعالیت موسسه به شرح ذیل اصلاح و تکمیل گردید:
 انجام فعالیتهای مطالعاتی – خدمات پیمانکاری – خدمات شهری و بهسازی – تأسیسات الکترونیکی ، حرارتی و برودتی – فضای سبز اعم از نظارت ، اجراء ، توسعه و نگهداری – مشارکت و سرمایه‌گذاری اعم از دولتی یا خصوصی – جذب مشارکتهای مردمی در جهت ارتقای دانش فرهنگی – خدمات کشاورزی و ساختمانی و امثالهم که با موضوع فعالیت موسسه مرتبط باشد، درچارچوب ضوابط و مقررات رایج جمهوری اسلامی ایران.

ارتباط با ما

  آدرس: تهران، انتهای بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به اشرفی اصفهانی پلاک 453

  تلفن: 73-83-44295393 021

  فکس: 021 44293241

  پست الکترونیک: info@miladeshahr.ir

ارسال نظر